Uncategorized

Výkon elektrického proudu

Přejít na Výkon u střídavého proudu – V obvodech střídavého proudu jsou obě veličiny (a tedy i okamžitý výkon) závislé na čase. Elektron při průchodu přes žárovku vykoná práci (zahřeje žárovku) ⇒ ztratí . Jaký je vnitřní odpor zdroje, jestliže výkon proudu v rezistorech je v obou obvodech stejný.

Nápověda 2: výkon elektrického proudu v rezistoru. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu. Výkon elektrického proudu ve spotřebiči o odporu R vypočítáme ze vztahu. Uvnitř zdroje vykonají neelektrostatické síly práci.

Proč se elektrický vodič při průchodu elektrického proudu zahřívá? Elektrický výkon je elektrická práce W vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči, . Elektrický polštář připojen na nejvyšší stupeň vyhřívání má při napětí U = 220V příkon P = 15W. Elektrický proud v kovech můžeme popsat několika základními vztahy, které slouží k výpočtu proudu, napětí, odporu, výkonu a energie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li . Na rozdíl od proudu stejnosměrného je výpočet elektrického výkonu u střídavého proudu komplikovanější, protože dost velkou roli zde sehrává veličina zvaná . Přejít na Elektrický výkon – Základní vzorec: P = U. Vyjadřujeme ji jako součin proudu, napětí a času, po kterou byla práce konána. Elektrická práce (výkon elektrického proudu v určitém čase) se měří elektroměry.

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí V. Spotřebičem prochází elektrický proud 3mA po . Při přemísťování volných elektronů ve vodiči konají síly elektrického pole práci. Tato práce je mírou elektrické energie přeměněné ve vodiči v jinou formu energie . Protéká-li elektrický proud vodičem, atomy krystalické mřížky vodičů tvoří překážky pohybu elektronů. Získáme vztah pro výkon elektrického proudu ve vodiči.