Uncategorized

Rona ukazatel

V druhém případě u ukazatele RONA tvoří srovnávací bázi Net Assets, tj. Zde je základem provozní výkonnost aktiv, přičemž z . Přesně se tento ukazatel nazývá výnosnost čistých aktiv (Return On Net Assets, RONA), ale často bývá uváděn jednoduše i jako výnosonst aktiv nebo Return On .

Ukazatelé rentability patří mezi další z řady tzv. Dalším hodnotovì orientovaným ukazatelem jeukazatel rentability èistých aktiv (Return on Net Assets –RONA).

Ten musí být větší než aby se vůbec vyplatilo používat cizí kapitál. ROIC V literatuře se uvádí i ukazatel výnosnost čistých aktiv RONA: „. Rentabilita měřená ukazatelem RONA je nižší, než jsou průměrné podnikové náklady na kapitál.

Pokud by byl ukazatel EVA počítán pouze z účetních . Rentabilita měřená ukazatelem RONA je nižší, nežjsou průměrné podnikové náklady na kapitál. MODERNÍ UKAZATELE MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI. Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) a faktory, které hodnotu ukazatele ovlivňují.

EVA a odvětvový vývoj tohoto měřítka výkonnosti v České.

Hodnotová kritéria měření výkonnosti podniku jsou ukazatele. RONA – výnosnost čistých aktiv Dalším z řady hodnotových ukazatelů, které jsou dnes v praxi využívány, je ukazatel RONA (return on net assets) . Praktická část práce je věnována jednotlivým úpravám dat a následně je vypočten ukazatel EVA, RONA, CROGA a CFROI. Ukazatel návratnosti investovaného kapitálu. Další hodnotový ukazatel, který je dnes v praxi vyuţíván, je ukazatel RONA . Hlavní faktory ovlivňující ukazatel EVA jsou uvedeny na obrázku 1. RONA – výnosnost čistých aktiv Dalším z řady hodnotových ukazatelů, které jsou dnes v . EVA a zhodnotit a vymezit jejich výhody či. EVA je využita korelační analýza, která je doplněna citlivostní analýzou.

ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Return on net assets (RONA), return on capital employed (ROCE) a return on invested . RONA = rentabilita čistých operativních aktiv.